Pressroom

2001-03-01
Rola doradcy i stratega
Jednym z przykładów działań restrukturyzacji systemów zarządzania przez firmę TAG była konsolidacja kilku przedsiębiorstw działających w branży przetwórstwa ryb wokół lidera - spółki Superfish z Kukinii.
Firma Superfish powstała przed dziesięcioma laty jako niewielkie przedsięwzięcie i stopniowo stawała się przedsiębiorstwem coraz bardziej zorientowanym na pogłębienie technologii przetwórstwa. Z czasem w zakresie działania znalazł się też hurtowy handel przetworami rybnymi. Rozwój doprowadził do powstania nowego zakładu, mieszczącego się na powierzchni ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych i zatrudniającego około 1500 osób. Wpływy ze sprzedaży, wynoszące w 2000 roku ponad 340 mln złotych, najlepiej świadczą o stanie rozwoju spółki. Zanim jednak Superfish zdobył swoją dzisiejszą pozycję przeszedł przez kryzys, który spowodowany był załamaniem rynku w Rosji.
- TAG rozpoczął współpracę z firmą Superfish w 1998 roku kiedy to został zaangażowany jako firma konsultingowa w celu uzdrowienia sytuacji. W pierwszym etapie współpracy wykonaliśmy analizę ekonomiczno-prawną sytuacji spółki Superfish, następnie wdrożyliśmy nowy plan kont, system analiz finansowych i analiz kosztów (miesięcznych i rocznych), controlling, nową efektywną strukturę organizacyjną, oceniliśmy poprawność działania systemu informatycznego i wdrożyliśmy nowy obieg dokumentów - mówi Cezary Dominiak z katowickiej firmy TAG. Kolejnym etapem było dokonanie wyboru optymalnego sposobu dofinansowania przedsiębiorstwa. Początkowo wybór doradcy, czyli TAG padł na pozyskanie inwestora finansowego.
- Rozważaliśmy wariant podniesienia kapitału założycielskiego firmy Superfish przy wycenie na kwotę 40 mln złotych. Jednak po dogłębnej analizie ekonomiczno-finansowej doszliśmy do wniosku, że poprawiając gospodarkę majątkiem obrotowym firmy, a w szczególności zarządzanie zapasami, Superfish jest w stanie uzyskać kapitał potrzebny na rozwój z rezerw tkwiących w nim samym. Wybierając ten wariant odrzuciliśmy propozycję inwestora zewnętrznego i przystąpiliśmy do działań restrukturyzujących firmę - powiedział Adam Guz, prezes zarządu TAG. TAG został w ten sposób nie tylko doradcą ekonomiczno-finansowym, ale także i organizacyjnym, stając się w pewnym stopniu nie tylko doradcą, ale i strategicznym współzarządem przedsiębiorstwa Superfish.
- Analiza sytuacji doprowadziła nas do potrzebnych zmian w strukturze organizacyjnej, usprawnienia procesów logistycznych, lepszego podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki firmy i lepszego obiegu dokumentów, optymalizacji stanów magazynowych czy poprawy systemu ściągania należności finansowych. Wszystkie te działania pozwoliły wygospodarować wielkie rezerwy wewnętrzne spółki Superfish - powiedział Cezary Dominiak. Uwolnione rezerwy finansowe pozwoliły na restrukturyzację firmy i dokonanie konsolidacji kilku spółek branży przetwórstwa rybnego wokół Superfish. TAG znalazł i wyselekcjonował przedsiębiorstwa, które w końcu przystąpiły do grupy Superfish. Ostatecznie wybór doradcy padł na pięć firm produkujących i dystrybucyjnych. Kolejnym etapem działań TAG była konsolidacja firm tworzących grupę, czyli opracowanie planów: strategicznego, organizacji, zatrudnienia i płac, procedur logistycznych, marketingu, założeń do systemu informatyczno-księgowego, wprowadzenia w spółkach zależnych systemu analiz i planowania finansowego oraz opracowania dla całej już grupy spójnego systemu budżetowania i controllingu. Struktura akcjonariatu po emisji nowych akcji dla wstępujących do grupy wynosiła: Superfish - 76,5% akcji, nowi członkowie - 23,5%, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 1999 rok wyniosły ponad 303 mln złotych.
- Sfinalizowaniem pracy TAG było podpisanie przez udziałowców Superfish umowy z inwestorem strategicznym na zbycie udziałów i dokapitalizowanie spółki. Inwestor zaoferował kapitał, nowoczesne technologie, wiedzę know-how i co najważniejsze - doświadczenie w zarządzaniu markowymi produktami na rynku. Inwestorem jest szwedzka spółka Abba Seafoods AB należąca do Orkla ASA. Po tej transakcji inwestor posiada 51% udziałów w Superfish, a strony uzgodniły, że do roku 2008 pozostałe akcje polskiej strony będą sukcesywnie odkupywane - dodał Adam Guz. Mimo że zasadnicza część zadań postawionych przez właścicieli Superfish przed firmą TAG została wypełniona, nadal doradza ona w zakresie: weryfikacji planów inwestycyjnych pod kątem ich efektywności, optymalizacji logistyki zewnętrznej i wewnętrznej, współtworzenia koncepcji dystrybucji, restrukturyzacji systemu zarządzania finansami i kontroli finansów w grupie, tworzenia planów finansowych oraz budżetów, wprowadzenia kontroli ich wykonania,systematyzowania zestawu narzędzi analitycznych niezbędnych do zarządzania firmą,doradztwa w bieżących projektach oraz tworzenia analiz i biznesplanów na potrzeby zarządu spółki.
Nowy Przemysł